SETAO

SETAO logo 

 

Η δραστηριότητα της εταιρείας είναι εστιασμένη και ισοδυναμεί με την πύλη εισόδου στη  νέα φάση ανάπτυξης της κοινωνίας της πληροφορίας, που συχνά αναφέρεται ως «το Ίντερνετ των πραγμάτων» (Internet of Things – IoT), όπου το Διαδίκτυο δεν συνδέει μόνο υπολογιστές και τερματικά επικοινωνιών, αλλά δυνητικά οιαδήποτε από τα καθημερινά αντικείμενα και υπηρεσίες που μας περιβάλλουν και χρησιμοποιούμε. 

Η ραδιοσυχνοτική αναγνώριση (RFID) την οποία και χρησιμοποιεί, είναι σημαντική από άποψη πολιτικής, εξαιτίας της δυναμικής της,  ώστε να αποβεί η κινητήρια δύναμη ανάπτυξης, απασχόλησης και διασφάλισης πληροφοριών και συνεπώς ο ισχυρός συντελεστής στη στρατηγική του εκάστοτε Δημοσίου τομέα και της ευρύτερης αγοράς.

Στον προτεινόμενο μηχανισμό προς το Ελληνικό Δημόσιο (αρ.πρωτ.11548 ΕΓΣΔΙΤ & 000393 ΥΠ.ΟΙΚ.), καθώς και σε κάθε άλλη παρεμφερή σύμπραξη,  υφίστανται η  εφαρμογή του συνόλου των κάτωθι αρχών:

1)         Αρχή του τεκμηρίου αρμοδιότητας του Δημοσίου.

2)         Αρχή της συνεχούς λειτουργίας.

3)         Αρχή της καθολικής παροχής.

4)         Αρχή της προστασίας του δημοσίου συμφέροντος.

5)         Αρχή της προστασίας των ατομικών δικαιωμάτων (προσωπικά δεδομένα).

6)         Αρχή της προστασίας του περιβάλλοντος.

 

Γ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Γ1. Η βασική αρχή λειτουργίας του μηχανισμού συγκοινωνιακών δεδομένων,  στηρίζεται στη δημιουργία της Ηλεκτρονικής Άδειας Κυκλοφορίας κάθε οχήματος, αποκτώντας έναν μοναδικό αριθμό ταυτότητα/ ηλεκτρονικό σήμα RFID TAG που υποχρεωτικά θα επικολλάται σε εμφανές μέρος (παρμπρίζ).

setao car

Γ2. Το κάθε όχημα κατά τη διάρκεια της κυκλοφορίας του εντός της ελληνικής επικράτειας θα ελέγχεται από συσκευές ανάγνωσης RFID Readers (scanning), για το αν κυκλοφορεί νομίμως, δηλ:

 • Έχει έγκυρη άδεια κυκλοφορίας (όχι πλαστή).
 • Δεν έχει χρησιμοποιηθεί σε εγκληματική ενέργεια.
 • Έχει πληρωμένα τα αντίστοιχα τέλη κυκλοφορίας.
 • Είναι ασφαλισμένο.
 • Έχει ελεγχθεί για την ασφαλή λειτουργία του (ΚΤΕΟ).
 • Δεν μολύνει το περιβάλλον (Κ.Ε.Κ.)
 • Αλλοδαπά οχήματα (πιστοποίηση εισόδου – εξόδου) – πρόσθετο δημόσιο έσοδο.

Οι συσκευές ανάγνωσης δύναται να είναι σταθερές-τοποθετημένες σε διόδια και οδικούς άξονες μεγάλης κυκλοφορίας ή και κινητές από την ΕΛ.ΑΣ. , επικοινωνώντας  μέσω internet με την Κεντρική Βάση Δεδομένων (ΚΒΔ) που εμπεριέχει όλα τα υπόψη στοιχεία για την εξαγωγή και αποστολή των ζητούμενων πληροφοριών με αποτέλεσμα την άμεση ταυτοποίηση και επιβολή των σχετικών παραβάσεων.

Γ3. Η ΚΒΔ είναι σε κατάσταση 24/7 on-line επικοινωνίας με τους servers των:

 • Ασφαλιστικών Εταιριών - Κέντρο Πληροφοριών
 • ΤτΕ
 • ΑΑΔΕ – Υπ.Οικονομικών
 • ΥΠ.Υποδομών
 • Ελληνική Αστυνομία
 • ΚΤΕΟ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

 

Η έλλειψη ενός ολοκληρωμένου μηχανογραφικού συστήματος κεντρικής διαχείρισης συγκοινωνιακών δεδομένων, σε συνδυασμό με τη βαθιά και παρατεταμένη οικονομική ύφεση της χώρας μας, έχει οδηγήσει τις κρατικές Αρχές, όχι μόνο σε αδράνεια των κυρωτικών μηχανισμών, αλλά και σε σημαντική απώλεια εσόδων που προκαλείται από την έκρηξη του φαινομένου των ανασφάλιστων οχημάτων, τη δυσπραγία είσπραξης των τελών κυκλοφορίας και την απαξίωση της υποχρέωσης εφοδιασμού του δελτίου τεχνικού ελέγχου κάθε οχήματος (ΚΤΕΟ).

Στην Ελλάδα σήμερα, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία:

 • Τα ανασφάλιστα κυκλοφορούντα οχήματα προσεγγίζουν αριθμητικά τις 600.000.
 • Υπερβαίνουν τον αριθμό των 700.000 τα οχήματα με ληξιπρόθεσμα τέλη  κυκλοφορίας.
 • Ποσοστό άνω του 60% των οχημάτων δεν έχουν προβεί εμπρόθεσμα στον υποχρεωτικό τεχνικό έλεγχο ΚΤΕΟ,
 • Δεν δύναται η εφαρμογή του ν.3897/2010 (ακυρότητα ασφαλιστικής σύμβασης – οχήματα άνευ τεχνικού ελέγχου), λόγω της πλήρους αδυναμίας των υπαρχουσών διαδικασιών (επίσημη ανακοίνωση της Ε.Α.Ε.Ε.),
 • Αυξάνονται γεωμετρικά οι υποχρεώσεις του Επικουρικού Κεφαλαίου για  αποζημιώσεις από ανασφάλιστα οχήματα, επιδεινώνοντας την ήδη δυσχερή του  θέση,
 • Διογκώνονται οι επιπτώσεις προς εκείνους τους συνεπείς πολίτες που ενεπλάκησαν σε τροχαίο ατύχημα με ανασφάλιστο όχημα (μέσος χρόνος αποζημίωσης 5 έτη),
 • Και ο αριθμός των ατυχημάτων που είχε ως αιτία την κακή λειτουργία του οχήματος επιβαρύνοντας επαχθώς τον ετήσιο κρατικό προϋπολογισμό.
 • Επιβαρύνεται ο δημόσιος τομέας υγείας λόγω των ατυχημάτων κατά 500 εκ. ετησίως

Επομένως, κρίνεται αναγκαία η εφαρμογή ενός καινοτόμου και υψηλής τεχνολογίας αξιόπιστου μηχανισμού, μέσω του οποίου παρέχεται η επί του συνόλου διαχείριση πληροφοριών που σχετίζονται με τη σύννομη κυκλοφορία κάθε οχήματος, όπως:

την εγκυρότητα της άδειας κυκλοφορίας του, την εξόφληση τελών κυκλοφορίας, την ισχύ της ασφάλισης, το πιστοποιητικό ασφαλούς λειτουργίας (ΚΤΕΟ), την εκπομπή των πραγματικών ρύπων (ΚΕΚ), την πιθανή αναζήτηση του από την ΕΛ.ΑΣ., τον έλεγχο εισόδου και κυκλοφορίας σε αντίστοιχους δακτυλίους.

 

Η βασική αρχή λειτουργίας του μηχανισμού στηρίζεται στη δημιουργία της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας / RFID ID TAG πάσας χρήσεως οχημάτων, που υποχρεωτικά θα επικολλάται σε εμφανές μέρος (παρμπρίζ) του οχήματος. Το κάθε όχημα κατά τη διάρκεια κυκλοφορίας του ή στάθμευσης θα ελέγχεται για τις παραπάνω πληροφορίες από την ΕΛ.ΑΣ. μέσω σταθερών και κινητών συσκευών ανάγνωσης RFID Readers (scanning), χωρίς να απαιτείται η ακινητοποίηση του, με αποτέλεσμα το αντίστοιχο πρόστιμο να πιστοποιείται άμεσα και να κυρώνεται ηλεκτρονικά στο ΑΦΜ του εκάστοτε ιδιοκτήτη.

Οι συσκευές ανάγνωσης θα επικοινωνούν με μία Κεντρική Βάση Δεδομένων (ΚΒΔ) και η οποία θα είναι σε κατάσταση 24/7/365 on-line επικοινωνίας με τους servers των: Υπ.Οικονομικών, ΥΠ.Πρ.Πολίτη, ΤτΕ (ΔΕΙΑ), ΥΠ.ΥΠΟΔ., Ασφ/κών Εταιριών/ Κέντρο Πληροφοριών, ΚΤΕΟ.

Έχοντας επομένως υπόψη μας, το από 13/10/2010 αρχικά υποβληθέν επενδυτικό σχέδιο με αρ.πρ. 115 48 και του από 09/02/2016 αρ. πρωτ. 000393 προς το ΥΠ.ΟΙΚ. του νομικού προσώπου ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ και υπό σύστασης ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ, για την παροχή υπηρεσίας για τη χρηματοδότηση του έργου σε ποσοστό 100% από ιδιωτικά κεφάλαια, σχεδιασμό, θέση σε λειτουργία, συντήρηση και τεχνική διαχείριση ενός ολοκληρωμένου συστήματος ελέγχου και διαχείρισης οχημάτων, μέσω μιας πλήρους αυτοματοποιημένης Κεντρικής Αρχής Ελέγχου Ταυτοποίησης Οχημάτων, προτείνουμε: την επίσπευση με τη μορφή κατεπείγοντος κάθε νομίμου διαδικασίας για την αύξηση της αποτελεσματικότητας στην είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών από ανασφάλιστα και πλαστά οχήματα, από τον έλεγχο ΚΤΕΟ, από τον έλεγχο ΚΕΚ, καθώς και από μη καταβολή τελών κυκλοφορίας με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (απόφαση Πρωθυπουργού Υ14/3.10.2015 (ΦΕΚ Β’ 2144).

Διότι,

 • Δεν δημιουργεί πρόσθετο δημοσιονομικό κόστος.
 • Δεν αποτελεί πρόσθετη φορολογική δαπάνη στον εκάστοτε ιδιοκτήτη οχήματος.
 • Αυξάνει τα δημόσια έσοδα κατά €485 εκ. μ.ο. ετησίως.
 • Αυξάνει σε σημαντικό βαθμό (άνω των €580 εκ. ετησίως) τον κύκλο εργασιών των επιχειρήσεων των αντίστοιχων κλάδων (ασφαλιστικών εταιριών, ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, ΚΤΕΟ, συνεργείων και φανοποιείων).
 • Δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας.
 • Μειώνει αξιόλογα τη δαπάνη του Επικουρικού Κεφαλαίου που προκαλούν οι αποζημιώσεις των ανασφάλιστων οχημάτων.
 • Εκσυγχρονίζει τα μέσα ελέγχου και την αποτελεσματικότητα της ΕΛ.ΑΣ.
 • Ενισχύεται η ασφάλεια και η ποιότητα ζωής των νομοταγών πολιτών.
 • Μειώνει το ποσοστό των τροχαίων οχημάτων εξαιτίας της ασφαλέστερης λειτουργίας του οχήματος, με άμεση μείωση των δαπανών υγείας των κοινωνικών ταμείων ασφάλισης.
 • Δεν παραβιάζει τα προσωπικά δεδομένα των πολιτών (υπ’αρ. έγγραφο 2532-1/07-06-2013 της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα).

Ο ανωτέρω μηχανισμός επιπλέον δύναται να εφαρμοστεί αξιόπιστα στις παρακάτω κατηγορίες:

1) Στα σκάφη αναψυχής για τον πλήρη έλεγχο των υποχρεώσεων τους σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία. Το μέτρο δύναται να εφαρμοσθεί στα υπάρχοντα σκάφη στις ελληνικές μαρίνες καθώς και σε αυτά που εισέρχονται στην Ελλάδα είτε ως τελικό είτε ως ενδιάμεσο τουριστικό προορισμό.

2) Στα αλλοδαπά οχήματα (των τρίτων χωρών σε α΄φάση) αγοράζοντας το αντίστοιχο ηλεκτρονικό σήμα και πιστοποιώντας χρονικά την είσοδο και την έξοδό τους στην ελληνική επικράτεια.

Το δημοσιονομικό όφελος των δύο αυτών εφαρμογών θα είναι πρόσθετο και δεν έχει υπολογιστεί στην αύξηση των δημοσίων εσόδων όπως παραπάνω απεικονίζεται.

Εν κατακλείδι, με την καθιέρωση της ηλεκτρονικής ταυτότητας του οχήματος ως το πρωτογενές μέσο ελέγχου, δίνεται η δυνατότητα σε όλους τους πολίτες που έχουν ήδη καταθέσει τις πινακίδες κυκλοφορίας τους να τις παραλάβουν, να επανα-κυκλοφορήσουν τα οχήματα τους, δίνοντας τους την ευχέρεια να πληρώνουν τμηματικά (ανά 3μηνο) τα τέλη κυκλοφορίας, καθώς και την ασφάλιση του οχήματος. Μια τέτοια ενέργεια της κυβέρνησης θα τύχει ευρείας αποδοχής στην εν γένει αγορά αυτοκινήτου, γιατί θα συμβάλει στην αύξηση του κύκλου εργασιών των αντίστοιχων επιχειρήσεων (π.χ. πρατήρια καυσίμων) και κατ ‘επέκταση στην αύξηση των δημοσίων εσόδων.

Σε μία περίοδο κρίσιμη για την Ελληνική Δημοκρατία, εκτιμούμε ως ισχυρό πολιτικό όφελος, την άμεση ενεργοποίηση μίας μεταρρύθμισης τόσο υψηλού ανταποδοτικού βαθμού που ανταποκρίνεται στην ανάγκη για την εξεύρεση ισοδύναμων μέτρων και προάγει ταυτόχρονα τον κοινωνικό χαρακτήρα του Ελληνικού δημοσίου προς κάθε συνεπή πολίτη.

images

ΗΘΟΣ-ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ-ΕΝΤΙΜΟΤΗΤΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Style Switcher

Layout Style

Predefined Colors

Background Image